oferta

ochrona środowiska i planowanie przestrzenne

• raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko,
• karta informacyjna przedsięwzięcia,
• opłaty za korzystanie ze środowiska,
• ewidencja odpadów,
• kompleksowy monitoring przyrodniczy, np. dla ferm wiatrowych,
• inwentaryzacja przyrodnicza (m.in. siedliska, rośliny, porosty, owady, nietoperze, ptaki, płazy),
• inwentaryzacje nietoperzy oraz ptaków na potrzeby prac termomodernizacyjnych budynków,
• inwentaryzacja drzew przydrożnych przeznaczonych do usunięcia (pomiar i ocena stanu drzew, występowanie gatunków chronionych),
• inwentaryzacja drzew w parkach zabytkowych,
• nadzór przyrodniczy w terenie w trakcie prac inwestycyjnych,
• opracowanie ekofizjograficzne,
• program ochrony środowiska,
• analizy przyrodnicze do dokumentów planistycznych,
• projekty działań kompensacyjnych,
• plany ochrony i plany zadań ochronnych dla obszarów chronionych.

Rolnictwo i gospodarka wodna

• dokumentacje niezbędne do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, np. dla projektowanej budowy/rozbudowy budynków inwentarskich, zmiany lasu na użytek rolny, budowy zbiornika retencyjnego,
• ekspertyzy botaniczne i ornitologiczne na potrzeby programu rolno-środowiskowo-klimatycznego,
• plany działalności rolno-środowiskowo-klimatycznej i wnioski o płatności bezpośrednie,
• dokumentacje niezbędne do uzyskania dofinansowania do budowy zbiorników małej retencji,
• wnioski o odszkodowania za szkody powodowane przez bobry,
• operaty wodnoprawne, np. stawy, pomosty, pobór wód, odprowadzanie ścieków,
• opłaty za korzystanie ze środowiska (np. za pobór wód).

Szkolenia, edukacja, turystyka

• szkolenia dotyczące ochrony zasobów przyrodniczych,
• dokumentacje fotograficzne obszarów lub obiektów,
• sprzedaż fotografii do książek, ulotek, plakatów, reklam i in.,
• poradniki i przewodniki,
• wyprawy z przewodnikiem,
• zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży (wykłady, wycieczki).

© 2024 nature-expert.pl

projekt i realizacja: infoart.com.pl