wybrane realizacje

dokumentacje i ekspertyzy

„Ekspert Narodowy” w zakresie obszaru Natura 2000 Ostoja Nadwarciańska w ramach Projektu Bliźniaczego Polska – Królestwo Wielkiej Brytanii – Królestwo Niderlandów nr PL2004/IB/EN/03: „Opracowanie planów renaturyzacji siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków na obszarach Natura 2000 oraz planów zarządzania dla wybranych gatunków objętych Dyrektywą Ptasią i Dyrektywą Siedliskową”.

Koncepcja renaturyzacji obiegu wody w centralnej części Doliny Konińskiej między Zagórowem i Lądem. Opracowanie kompensacji przyrodniczej w ramach obszarów Natura 2000.

Monitoringi przyrodnicze (ptaki, nietoperze, szata roślinna) dla planowanych ferm wiatrowych w okolicach Konina, Gniezna, Inowrocławia, Słupcy, Wrześni, Zagórowa, Lądka, Strzałkowa i Rychwała.

Opinia na temat możliwości lokalizacji elektrowni wiatrowych w gminie Zagórów w aspekcie ochrony walorów przyrodniczych.

Inwentaryzacja szaty roślinnej w rejonie planowanych farm wiatrowych w gm. Żnin, Budzyń, Jastrząb i Wierzbica.

Inwentaryzacja szaty roślinnej na odcinku planowanej do modernizacji linii energetycznej relacji Leszno – Śrem.

Inwentaryzacja szaty roślinnej obszaru planowanej budowy linii energetycznej w rejonie Chodzieży, Budzynia i Margonina.

Szata roślinna doliny Lisewki na potrzeby inwestycji związanej z regulacją koryta rzeki.

Karty informacyjne przedsięwzięć dla planowanych remontów budowli regulacyjnych w korycie rzeki Warty.

Raport o oddziaływaniu odkrywki węgla brunatnego „Piaski” na środowisko w zakresie ochrony przyrody. A. Podstawowa inwentaryzacja przyrodnicza obszaru planowanej odkrywki węgla brunatnego „Piaski”. B. Koncepcja minimalizacji skutków oddziaływania planowanej odkrywki „Piaski” oraz kompensacji przyrodniczej w ramach obszarów Natura 2000 „Ostoja Nadwarciańska” i „Dolina Środkowej Warty” wraz z projektem monitoringu przyrodniczego.

Inwentaryzacja ptaków w obrębie przeznaczonego do rekultywacji wyrobiska poeksploatacyjnego węgla brunatnego – Zbiornik Głowy, gm. Brudzew.

Wstępna analiza faunistyczna obszaru projektowanej odkrywki węgla brunatnego „Tomisławice”.

Charakterystyka szaty roślinnej i fauny obszaru projektowanych badań geologicznych w południowej Wielkopolsce.

Inwentaryzacja przyrodnicza w rejonie planowanej lokalizacji otworu wiertniczego związanego z rozpoznaniem złoża gazu łupkowego w Dolinie Konińskiej.

Karta informacyjna przedsięwzięcia dla pompowni planowanej na wale przeciwpowodziowym w Dolinie Konińskiej.

Karty informacyjne przedsięwzięć i raporty o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko dla planowanych budynków inwentarskich (budowa/przebudowa) w gminach: Zagórów, Strzałkowo, Września, Lipka, Blizanów, Krotoszyn, Gołańcz, Wielowieś, Żerków, Babimost, Kleszczewo, Trzemeszno, Wierzbinek, Jaraczewo, Orchowo, Chąśno, Kiszkowo, Pakosław, Łask – chlewnie, obory, kurniki, koźlarnia.

Karty informacyjne dla przedsięwzięć polegających na budowie studni głębinowych wykorzystywanych do celów rolniczych (gm. Mieleszyn, gm. Gniezno).

Karta informacyjna przedsięwzięcia dla planowanego punktu skupu złomu i innych surowców wtórnych w gm. Słupca.

Karta informacyjna przedsięwzięcia dla planowanej budowy masarni w gm. Strzałkowo.

Karta informacyjna przedsięwzięcia dla rozbudowy przechowalni i sortowni owoców w gm. Sompolno.

Raport o oddziaływaniu na środowisko dla planowanej wytwórni dwutlenku chloru.

Raport o oddziaływaniu na środowisko planowanej kopalni odkrywkowej kruszywa naturalnego w gminie Margonin.

Raport o oddziaływaniu na środowisko planowanej kopalni odkrywkowej kruszywa naturalnego w gminie Środa Wielkopolska.

Analizy akustyczne i analizy emisji do powietrza dla planowanych kopalni kruszywa naturalnego.

Analizy akustyczne dla planowanych modernizacji dróg publicznych.

Inwentaryzacja przyrody Nadleśnictwa Grodziec w zakresie gatunków i siedlisk objętych ochroną w ramach sieci Natura 2000.

Inwentaryzacja uzupełniająca gruntów Nadleśnictwa Konin w granicach specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 „Ostoja Nadwarciańska” w zakresie występowania siedlisk chronionych oraz wybranych gatunków roślin i zwierząt objętych ochroną.

Zasoby przyrodnicze i wymogi ich ochrony w obszarze potencjalnego oddziaływania przedsięwzięcia polegającego na modernizacji wału przeciwpowodziowego w gm. Pyzdry.

Inwentaryzacja przyrodnicza zbiornika Stare Miasto wykonana na potrzeby prac modernizacyjnych.

Inwentaryzacja przyrodnicza Jeziora Słupeckiego na potrzeby projektu pogłębienia tego zbiornika.

Nadzór herpetologiczny na Zbiorniku Maltańskim w Poznaniu w związku z pracami pogłębieniowymi Cybiny.

Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe gminy Pyzdry.

Inwentaryzacja drzew w parku miejskim w Jarocinie.

Inwentaryzacje drzew przydrożnych w związku z projektami modernizacji dróg (m.in. gminy Słupca, Ostrzeszów, Strzałkowo).

Opinia ornitologiczna na temat występowania ptaków w obrębie zadrzewienia przeznaczonego do usunięcia w Kotlinie.

Prace terenowe w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska (GIOŚ) – dubelt Gallinago media na obszarze Natura 2000 Dolina Środkowej Warty (kilka sezonów).

Wyniki inwentaryzacji ptaków w Dolinie Środkowej Warty (kompleksy 07a i 07b) w 2014 r. na potrzeby planu zadań ochronnych obszaru Natura 2000 (dla RDOŚ w Poznaniu).

Inwentaryzacja przyrodnicza centralnej i wschodniej części obszaru specjalnej ochrony ptaków „Dolina Środkowej Warty” w zakresie występowania siedlisk chronionych w ramach sieci Natura 2000.

Inwentaryzacja przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000 Ostoja Nadwarciańska PLH300009 (na potrzeby RDOŚ w Poznaniu).

Ocena stanu populacji oraz stanu siedlisk bobra Castor fiber i wydry Lutra lutra na terenie obszarów Natura 2000 Ostoja Nadwarciańska i Pojezierze Gnieźnieńskie na potrzeby planów zadań ochronnych (dla RDOŚ w Poznaniu).

Inwentaryzacja terenowa siedlisk lądowych w obszarach Natura 2000 Zachodnie Pojezierze Krzywińskie i Puszcza Bieniszewska (dla RDOŚ w Poznaniu).

Rezerwat przyrody „Wielki Bytyń”. Plan ochrony. Operat ochrony fauny.

Ocena zasobów przyrodniczych projektowanego rezerwatu przyrody „Ciświckie Bagna” w Nadleśnictwie Grodziec.

Ocena występowania ptaków i ich siedlisk na potrzeby inwestycji związanych z termomodernizacją budynków w gminach Chodów, Zagórów, Międzychód i Sieraków.

Opracowanie szaty roślinnej na potrzeby karty informacyjnej przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej (gm. Grabów).

Propozycja i analiza wskaźników udziału trwałych użytków zielonych oraz zadrzewień i zakrzewień w aspekcie możliwości ich wykorzystania w typowaniu obszarów do Schematu II programu rolnośrodowiskowego. Opracowanie wykonane na potrzeby Zespołu Roboczego ds. opracowania koncepcji przestrzennego zasięgu realizacji Schematu I i II Krajowego Programu Rolnośrodowiskowego w województwie wielkopolskim.

Udział w pracach zespołu recenzentów dokumentacji przyrodniczych siedliskowych (program rolnośrodowiskowy) na zlecenie Instytutu Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach.

Wykonanie dokumentacji przyrodniczych botanicznych i ornitologicznych na potrzeby dopłat do łąk w ramach programu rolnośrodowiskowego i rolno-środowiskowo-klimatycznego.

Koordynator planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000: Ostoja Nadwarciańska, Zachodnie Pojezierze Krzywińskie, Pojezierze Sławskie, Puszcza Bieniszewska (w ramach pracy w RDOŚ w Poznaniu).

Ryby Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego – badania ankietowe wędkarzy.

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla zbiornika małej retencji w gm. Rzgów w zakresie gatunków i siedlisk chronionych w ramach obszarów Natura 2000.

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla stawu rybnego w gminie Golina w zakresie gatunków i siedlisk chronionych w ramach obszarów Natura 2000.

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 Pojezierze Gnieźnieńskie dla planowanej zabudowy jednorodzinnej.

Karty informacyjne przedsięwzięć polegających na planowanej zabudowanie mieszkaniowej na obszarach chronionych.

Karty informacyjne przedsięwzięć dla planowanej zmiany gruntów leśnych na użytki rolne.

Pomosty i kładki wędkarskie na brzegach Jeziora Powidzkiego, jeziora Powidzkiego Małego i Jeziora Kosewskiego w aspekcie zagospodarowania turystycznego i ochrony przyrody.

Operaty wodnoprawne lub dokumentacje do zgłoszeń na wykonanie urządzeń wodnych i szczególne korzystanie z wód (zbiorniki małej retencji, pomosty, usuwanie trzciny, kąpieliska, miejsce wykorzystywane do kąpieli).

Operat wodnoprawny na odprowadzanie ścieków z przyszkolnej oczyszczalni ścieków do rowu melioracyjnego.

Operaty wodnoprawne na odprowadzanie ścieków przemysłowych z: budynku inwentarskiego, myjni samochodowej, masarni.

Operaty wodnoprawne na pobór wód powierzchniowych na cele nawodnień w gospodarstwie rolnym.

Opracowanie profilu wody dla planowanego kąpieliska oraz wniosku o wpis do ewidencji kąpielisk.

Opracowanie i publikacja poradnika dla doradców rolnośrodowiskowych „Cenne przyrodniczo siedliska w gospodarstwie rolnym” (książka i CD).

Publikacje

1. Brzeg A., Krupa K., Krupa A. 2000. Ginące i zagrożone rośliny naczyniowe stwierdzone w Nadwarciańskim Parku Krajobrazowym. Biuletyn Parków Krajobrazowych Wielkopolski, 6(8):131-136.
2. Kopija K., Krupa A. 1997. Obserwacje tygrzyka paskowanego Argiope bruennichi w Nadwarciańskim Parku Krajobrazowym. Przegl. Przyr. 8, 4: 215.
3. Kopija K., Krupa A. 1998. Nowe stanowisko czosnku wężowego (Allium scorodoprasum L.) w dolinie środkowej Warty. Chrońmy Przyr. Ojcz., 5: 76.
4. Krupa A. 1997a. Zmiany liczebności par oraz rozmieszczenie lęgowisk siewkowców Charadrii na stałej powierzchni w Nadwarciańskim Parku Krajobrazowym. Przegl. Przyr. 8, 4: 151-162.
5. Krupa A. 1997b. Ponowne stwierdzenie cyranki modroskrzydłej Anas discors w Polsce. Not. Orn. 38, 1: 72-73.
6. Krupa A. 1997c. Kolejne stanowiska wolffii bezkorzeniowej Wolffia arrhiza w Nadwarciańskim Parku Krajobrazowym. Przegl. Przyr. 8, 4: 214.
7. Krupa A. 1998a. Ginące i zagrożone kręgowce (Vertebrata) stwierdzone w Nadwarciańskim Parku Krajobrazowym. Biuletyn Parków Krajobrazowych Wielkopolski. 3 (5): 127-130.
8. Krupa A. 1998b. Nowe stanowisko listery jajowatej (Listera ovata (L.) R. Br.) w Nadwarciańskim Parku Krajobrazowym. Chrońmy Przyr. Ojcz., 6: 111.
9. Krupa A. 1998c. Sposoby umieszczania gniazd przez gęgawę Anser anser w dolinie środkowej Warty koło Zagórowa. Przegl. Przyr., 9, 3: 122-124.
10. Krupa A. 1998d. Stanowiska skórnika aksamitnego Stereum subtomentosum w okolicach Zagórowa. Biuletyn Parków Krajobrazowych Wielkopolski. 3 (5): 167.
11. Krupa A. 1998e. Stanowisko mąkli tarniowej Evernia prunastri w Nadwarciańskim Parku Krajobrazowym. Biuletyn Parków Krajobrazowych Wielkopolski. 3 (5): 167.
12. Krupa A. 1998f. Płatkonóg szydłodzioby Phalaropus lobatus ponownie obserwowany na terenie Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego. Przegl. Przyr. 9, 1-2: 273.
13. Krupa A. 1998g. Obserwacje nad gnieżdżeniem się śmieszki Larus ridibundus nad środkową Wartą. Przegl. Przyr., 9, 4: 93-96.
14. Krupa A. 1998h. Wyprawa na Czarny Ląd. Notatki z podróży do Kenii. Biuletyn. Polskie Tow. Ochr. Przyr. „Salamandra”, 2: 26-28.
15. Krupa A. 1999a. Zimowanie łabędzi w Nadwarciańskim Parku Krajobrazowym. Biuletyn Polskiej Grupy Badania Łabędzi. 3: 36-37.
16. Krupa A. 1999b. Lista ptaków stwierdzonych w Nadwarciańskim Parku Krajobrazowym. Biuletyn Parków Krajobrazowych Wielkopolski. 5(7): 133-138.
17. Krupa A. 1999c. Pierwsze obserwacje rybitwy białowąsej Chlidonias hybridus w Nadwarciańskim Parku Krajobrazowym. Chrońmy Przyr. Ojcz., 6: 109-110.
18. Krupa A. 1999d. Sesja ornitologiczna w Nadwarciańskim Parku Krajobrazowym. Biuletyn Parków Krajobrazowych Wielkopolski. Kronika. 5(7): 179.
19. Krupa A. 1999e. Nadwarciański Park Krajobrazowy. Wielkopolski Biuletyn Ekologiczny. 3: 4-5.
20. Krupa A. 2000a. Wstępna inwentaryzacja płazów w Nadwarciańskim Parku Krajobrazowym. Biuletyn Parków Krajobrazowych Wielkopolski, 6(8): 139-142.
21. Krupa A. 2000b. Użytki ekologiczne w Nadwarciańskim Parku Krajobrazowym. Chrońmy Przyr. Ojcz., 2: 83-89.
22. Krupa A. 2000c. Ptaki Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego. Średzki Kwartalnik Kulturalny. 1(9): 34-37.
23. Krupa A. 2001. Bioróżnorodność i jej ochrona w Nadwarciańskim Parku Krajobrazowym. Biuletyn Parków Krajobrazowych Wielkopolski, 7(9): 50-58.
24. Krupa A. 2003. Możliwości wykorzystania mediów lokalnych w edukacji prośrodowiskowej na przykładzie Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego. W: Łakomiec J., Krupa K., Krupa A. (red.). Metody aktywnej edukacji przyrodniczej w Wielkopolsce. Materiały sesji szkoleniowej, Chalin, 17-19.10.2003. Bogucki Wyd. Nauk, Poznań, ss. 81-89.
25. Krupa A. 2004a. Nietypowy przypadek gniazdowania krzyżówki Anas platyrhynchos nad środkową Wartą. Biuletyn Parków Krajobrazowych Wielkopolski, 10(12): 216.
26. Krupa A. 2004b. Ochrona przyrody a rolnicze użytkowanie łąk i pastwisk. Cz. I. Znaczenie programu rolnośrodowiskowego w zachowaniu wartości przyrodniczych użytków zielonych. Poradnik Gospodarski, 9: 6-7.
27. Krupa A. 2004c. Ochrona przyrody a rolnicze użytkowanie łąk i pastwisk. Cz. II. Różnorodność trwałych użytków zielonych w Wielkopolsce. Poradnik Gospodarski, 10: 6-7.
28. Krupa A. 2004d. Ochrona przyrody a rolnicze użytkowanie łąk i pastwisk. Cz. III. Wilgotne i bagienne łąki jednokośne oraz koszone sporadycznie – walory przyrodnicze, zasady użytkowania i ochrony. Poradnik Gospodarski, 11: 14-15.
29. Krupa A. 2004e. Ochrona przyrody a rolnicze użytkowanie łąk i pastwisk. Cz. IV. Ekstensywne łąki dwukośne – walory przyrodnicze, zasady użytkowania i ochrony. Poradnik Gospodarski, 12: 8-10.
30. Krupa A. 2005a. Ochrona przyrody a rolnicze użytkowanie łąk i pastwisk. Cz. V. Użytkowanie łąk i pastwisk a ochrona populacji ptaków. Poradnik Gospodarski, 1:10-11.
31. Krupa A. 2005b. Program rolnośrodowiskowy w Nadwarciańskim Parku Krajobrazowym. Biuletyn Parków Krajobrazowych Wielkopolski, 11(13): 229.
32. Krupa A. 2005c. Awifauna zimowa kompleksu lasów olszynowych w okolicy Zagórowa (Nadwarciański Park Krajobrazowy). Roczn. Nauk. PTOP „Salamandra”, 9: 5-13.
33. Krupa A. 2006. „Jaki to ptak? Rozpoznawanie ptaków po śpiewach i głosach”. Realizacja nagrań: Tomasz Ogrodowczyk, teksty: Dariusz Graszka-Petrykowski, konsultacje: Jarosław Matusiak, Marek Keller, narracja: Janusz Szydłowski, wydawca: Leśne Studio Filmowe Ośrodka Rozwojowo-Wdrożeniowego Lasów Państwowych w Bedoniu. Biuletyn Parków Krajobrazowych Wielkopolski, 12(14): 157.
34. Krupa A. 2007. Plan lokalnej współpracy na rzecz ochrony obszaru Natura 2000 – PLH300009 Ostoja Nadwarciańska. Ministerstwo Środowiska, Warszawa – Zagórów.
35. Krupa A. 2008a. Natura 2000 – fakty i mity. Poradnik Gospodarski, 2: 38-39.
36. Krupa A. 2008b. Ochrona przyrody w programie rolnośrodowiskowym. Poradnik Gospodarski, 3: 28-29.
37. Krupa A. 2008c. Buczenie kszyka i świergot wodniczki. Poradnik Gospodarski, 4: 38-39.
38. Krupa A. 2008d. Szuwary, murawy i słonorośla w programie rolnośrodowiskowym. Poradnik Gospodarski, 5: 36-37.
39. Krupa A. 2008e. Półnaturalne łąki świeże i wilgotne w programie rolnośrodowiskowym. Poradnik Gospodarski, 6: 28-30.
40. Krupa A. 2008f. Bociany i rolnicy - czyli o tym jak mogą sobie pomagać. Poradnik Gospodarski, 7-8: 60-61.
41. Krupa A. 2008g. Wrześniowe sianokosy – łąki trzęślicowe i selernicowe w programie rolnośrodowiskowym. Poradnik Gospodarski, 9: 36-37.
42. Krupa A. 2008h. Użytki przyrodnicze w programie rolnośrodowiskowym. Poradnik Gospodarski, 10: 42-44.
43. Krupa A. 2008i. Tamy, zgryzy i żeremia – rola bobra w przyrodzie i działalności rolniczej człowieka. Poradnik Gospodarski, Poradnik Gospodarski, 11: 36-38.
44. Krupa A. 2009a. Nietoperze – sprzymierzeńcy czy wrogowie? Poradnik Gospodarski, 1: 31-33.
45. Krupa A. 2009b. Lasy i zadrzewienia w krajobrazie wiejskim. Poradnik Gospodarski, 2: 42-44.
46. Krupa A. 2009c. Rośliny półnaturalnych łąk i pastwisk. Poradnik Gospodarski, 4: 32-33.
47. Krupa A. 2009d. Storczyki naszych łąk. Poradnik Gospodarski, 5: 41-42.
48. Krupa A. 2009e. Trawy znane i mniej znane. Poradnik Gospodarski, 7-8: 50-51.
49. Krupa A. 2009f. Sieć Natura 2000 w Wielkopolsce. Poradnik Gospodarski, 9: 40-41.
50. Krupa A. 2009g. Co nowego w programie rolnośrodowiskowym? Poradnik Gospodarski, 10: 38-39.
51. Krupa A. 2009h. Rośliny obcego pochodzenia w naturalnych ekosystemach. Poradnik Gospodarski, 11: 34-35.
52. Krupa A. 2009i. Nowe stanowiska jeżyny wcinanolistnej Rubus laciniatus Willd. we wschodniej Wielkopolsce. Biuletyn Parków Krajobrazowych Wielkopolski, 15(17): 50-51.
53. Krupa A. 2009j. Ochrona krajobrazu w programie rolnośrodowiskowym. Biblioteczka Programu Rolnośrodowiskowego 2007-2013. MRiRW, Warszawa.
54. Krupa A. 2010a. Rośliny ruderalne i segetalne. Poradnik Gospodarski, 1: 32-33.
55. Krupa A. 2010b. Nasze płazy. Poradnik Gospodarski, 3: 42-43.
56. Krupa A. 2010c. Rośliny wydm śródlądowych. Poradnik Gospodarski, 4: 38-39.
57. Krupa A. 2010d. Rośliny rzek, jezior i stawów. Poradnik Gospodarski, 7-8: 46-47.
58. Krupa A. 2010e. Rzadkie i zagrożone rośliny Wielkopolski. Poradnik Gospodarski, 9: 28-29.
59. Krupa A. 2010f. Trwałe użytki zielone na niżu, a chronione siedliska przyrodnicze. Poradnik Gospodarski, 10: 26-27.
60. Krupa A. 2011a. Dolina Warty pod ochroną. Poradnik Gospodarski, 2: 30-32.
61. Krupa A. 2011b. Ptaki krajobrazu wiejskiego. Poradnik Gospodarski, 4: 39-41.
62. Krupa A. 2011c. Czajka – wiosenny symbol naszych łąk i pastwisk. Poradnik gospodarski, 5: 38-39.
63. Krupa A. 2011d. Zielonka i inne ginące przysmaki. Poradnik Gospodarski, 9: 40-42.
64. Krupa A. 2011e. Czajka Vanellus vanellus – ginący symbol Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego. Chrońmy Przyr. Ojcz., 67, 4: 310-322.
65. Krupa A. 2012a. Zasoby przyrodnicze i rolnictwo na terenie obszaru Natura 2000 Ostoja Nadwarciańska (wschodnia Wielkopolska). Poradnik Gospodarski, 2: 32-34.
66. Krupa A. 2012b. Kszyk – mieszkaniec bagiennych łąk. Poradnik Gospodarski, 3: 29-31.
67. Krupa A. 2012 c. Kulik wielki - największy przedstawiciel rodziny bekasowatych. Poradnik Gospodarski, 5: 25.
68. Krupa A. 2012 d. Ważki – niezwykli łowcy z łąk i bagien. Poradnik Gospodarski, 7/8: 50-52.
69. Krupa A. 2012 e. Dzikie kaczki. Poradnik Gospodarski, 12: 23-24.
70. Krupa A. 2012 f. Nowe stanowiska czerwończyka nieparka Lycaena dispar w Ostoi Nadwarciańskiej. Biuletyn Parków Krajobrazowych Wielkopolski, 18(20): 101-102.
71. Krupa A. 2013a. Leśne zbiorowiska roślinne wymagające ochrony w ramach sieci Natura 2000. Poradnik Gospodarski, 7-8: 29-32.
72. Krupa A. 2013b. Nowe stanowiska staroduba łąkowego (Ostericum palustre) i kruszczyka błotnego (Epipactis palustris) w Ostoi Nadwarciańskiej. Biul. Park. Krajobr. Wlkp., 19(21): 105-107.
73. Krupa A. 2013c. Nad rzeką i jeziorem – kilka słów o ptakach wodno-błotnych. Poradnik Gospodarski, 11: 21-22.
74. Krupa A., Kopija K. 1997. Stanowisko ozorka dębowego Fistulina hepatica w okolicach Imielna w woj. konińskim. Przegl. Przyr. 8, 4: 213.
75. Krupa A., Krupa K. 1999. Nowe stanowisko dzwonka szczeciniastego Campanula cervicaria L. we Wschodniej Wielkopolsce. Chrońmy Przyr. Ojcz., 4: 82-84.
76. Krupa A., Krupa K. 2000. Rzadkie i zagrożone grzyby wielkoowocnikowe stwierdzone w Nadwarciańskim Parku Krajobrazowym. Chrońmy Przyr. Ojcz., 3: 103-105.
77. Krupa A., Krupa K. 2006a. Dendroflora Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego. Biuletyn Parków Krajobrazowych Wielkopolski, 12(14): 131-134.
78. Krupa A., Krupa K. 2006b. Lista traw Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego. Biuletyn Parków Krajobrazowych Wielkopolski, 12(14): 135-138.
79. Krupa A., Krupa K. 2006c. Znaczenie mediów lokalnych w edukacji prośrodowiskowej na przykładzie Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego. In: Збалансований розвиток і екологіа людини. Матеріали міжнародної наукової конференції. 20-21 листопада 2006 року. Всеукраїнсъка Екологічна Ліга, Луцъкий Інститут Розвитку Людин Університету „Україна”, Державне Управлінна Охорони Навколищнъого Природовища у Волинсъкій Оьласті, Луцк.
80. Krupa A., Krupa K. 2009a. Wpływ obwałowań rzek na użytkowanie i ochronę nizinnych dolin rzecznych. Poradnik Gospodarski, 3: 36-38.
81. Krupa A., Krupa K. 2009b. Podsumowanie wyników inwentaryzacji chronionych siedlisk przyrodniczych na terenie obszaru Natura 2000 Ostoja Nadwarciańska. Biuletyn Parków Krajobrazowych Wielkopolski, 15(17): 58-64.
82. Krupa A., Krupa K. 2011. Potencjalne negatywne oddziaływanie pakietu 3. programu rolnośrodowiskowego na siedliska przyrodnicze będące pod ochroną. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, 2: 80-88.
83. Krupa A., Łakomiec J., Michalczyk A., Rempiński M. 2003. Nadwarciański Park Krajobrazowy. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań.
84. Krupa A., Michalczyk A., Przystański M., Ruciński M. 2009. Obserwacje ornitologiczne w Nadwarciańskim Parku Krajobrazowym w latach 2004-2008. Biuletyn Parków Krajobrazowych Wielkopolski, 15(17): 36-43.
85. Krupa A., Michalczyk A., Rempiński M. 1998. Nadwarciański Park Krajobrazowy. Mapa i przewodnik. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań.
86. Krupa A., Michalczyk A., Ruciński M. 1998. Zimowe liczenie łabędzi niemych w Nadwarciańskim Parku Krajobrazowym. Biuletyn Informacyjny Polskiej Grupy Badania Łabędzi. 2: 9.
87. Krupa A., Michalczyk A., Ruciński M. 2000. Liczebność populacji lęgowej oraz wybiórczość środowiskowa łabędzia niemego Cygnus olor w Nadwarciańskim Parku Krajobrazowym. Chrońmy Przyr. Ojcz., 1: 124-129.
88. Krupa A., Michalczyk A., Ruciński M. 2002. Obserwacje ornitologiczne w Nadwarciańskim Parku Krajobrazowym w latach 2000 i 2001. Roczn. Nauk. PTOP „Salamandra”, 6: 119-128.
89. Krupa A., Michalczyk A., Ruciński M. 2004a. Gniazdowanie siewkowców Charadrii na powierzchniach badawczych „Rataje” i „Modlica” w Dolinie Konińskiej. Roczn. Nauk. PTOP „Salamandra”. 8: 23-33.
90. Krupa A., Michalczyk A., Ruciński M. 2004b. Obserwacje ornitologiczne w Nadwarciańskim Parku Krajobrazowym w latach 2002 i 2003. Roczn. Nauk. PTOP „Salamandra”. 8: 35-42.
91. Krupa A., Michalczyk A., Ruciński M. 2006. Gniazdowanie siewkowców Charadrii na stałej powierzchni badawczej w rejonie Zagórowa w Dolinie Konińskiej. Biuletyn Parków Krajobrazowych Wielkopolski, 12(14): 108-118.
92. Krupa A., Michalczyk A., Ruciński M. 2012. Wyniki inwentaryzacji gniazd bociana białego Ciconia ciconia w Nadwarciańskim Parku Krajobrazowym w latach 1999-2004. Biuletyn Parków Krajobrazowych Wielkopolski, 18(20): 80-85.
93. Krupa A., Winiecki A. 2000. Awifauna Nadwarciańskigo Parku Krajobrazowego. In: Winiecki A. (Ed.). Ptaki parków krajobrazowych Wielkopolski. Wielkopolskie Prace Ornitologiczne, 9: 201-241.
94. Krupa K., Krupa A. 1998. Smardz jadalny Morchella esculenta w Nadwarciańskim Parku Krajobrazowym. Przegl. Przyr. 9, 4: 87-88.
95. Krupa K., Krupa A. 1999. Występowanie groszku błotnego Lathyrus palustris w okolicach Lądku w Nadwarciańskim Parku Krajobrazowym. Chrońmy Przyr. Ojcz., 4: 96-100.
96. Krupa K., Krupa A. 2000. Ścieżka przyrodnicza Pyzdry-Białobrzeg w Nadwarciańskim Parku Krajobrazowym. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań.
97. Krupa K., Krupa A. 2003a. Nowe gatunki roślin w Nadwarciańskim Parku Krajobrazowym. Biuletyn Parków Krajobrazowych Wielkopolski, 9(11): 188-189.
98. Krupa K., Krupa A. 2003b. Miejsce edukacji przyrodniczej w ochronie przyrody i środowiska Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego. W: Łakomiec J., Krupa K., Krupa A. (red.). Metody aktywnej edukacji przyrodniczej w Wielkopolsce. Materiały sesji szkoleniowej, Chalin, 17-19.10.2003. Bogucki Wyd. Nauk, Poznań, ss. 65-72.
99. Krupa K., Krupa A. 2006a. Lista zbiorowisk roślinnych stwierdzonych w Nadwarciańskim Parku Krajobrazowym. Biuletyn Parków Krajobrazowych Wielkopolski, 12(14): 98-107.
100. Krupa K., Krupa A. 2006b. Ponowne stwierdzenie konitrura błotnego Gratiola officinalis L. w Nadwarciańskim Parku Krajobrazowym. Biuletyn Parków Krajobrazowych Wielkopolski, 12(14): 150-151.
101. Krupa K., Krupa A. 2006c. Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 na terenie województwa wielkopolskiego. W: Miazga M. (red.). Wycieczka? Naturalnie! Podręcznik dla nauczyciela. Województwo wielkopolskie. Polskie Biuro REC, Warszawa.
102. Krupa K., Krupa A. (red.). 2007. Metody aktywnej edukacji ekologicznej w Wielkopolsce. Materiały IV sesji szkoleniowej. Ląd, 14-16.11.2007. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań.
103. Krupa K., Krupa A. 2011. Materiały do znajomości storczykowatych Orchidaceae Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego. Przegl. Przyr., 22, 4: 3-15.
104. Krupa K., Krupa A., Bolewicz-Tatka A., Świechowska I. 2013. Cenne przyrodniczo siedliska w gospodarstwie rolnym. Poradnik dla doradców rolnośrodowiskowych. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Poznaniu, Poznań.
105. Krupa K., Krupa A., Michalczyk A., Gorczyca K. 2008. Ścieżka dydaktyczna „Mrówki”. ZPKWW, Poznań.
106. Krupa K., Krupa A., Michalczyk A., Gorczyca K. Sulanowska N. 2011. Ścieżka dydaktyczna „Mrówki”. ZPKWW, Poznań.
107. Łakomiec J., Krupa A. 2003. Instrukcja tworzenia szkolnych użytków ekologicznych i pomników przyrody. W: Łakomiec J., Krupa K., Krupa A. (red.). 2003. Metody aktywnej edukacji przyrodniczej w Wielkopolsce. Materiały sesji szkoleniowej, Chalin, 17-19.10.2003. Bogucki Wyd. Nauk, Poznań, ss. 73-79.
108. Łakomiec J., Krupa K., Krupa A. (red.). 2003. Metody aktywnej edukacji przyrodniczej w Wielkopolsce. Materiały sesji szkoleniowej, Chalin, 17-19.10.2003. Bogucki Wyd. Nauk, Poznań.
109. Łakomiec J., Mikołajewska-Maruszyńska E., Krupa A. 2007. Działalność edukacyjna Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w okresie od czerwca 2006 do maja 2007 r. W: Krupa K., Krupa A. (red.). Metody aktywnej edukacji ekologicznej w Wielkopolsce. Materiały IV sesji szkoleniowej. Ląd, 14-16.11.2007. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań.
110. Rempiński M., Krupa A. 1998. Funkcjonowanie Pracowni Naukowo-Dydaktycznej Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego. Biuletyn Parków Krajobrazowych Wielkopolski. 3 (5): 150-151.
111. Rybacki M., Krupa A. 2002. Wstępny raport na temat śmiertelności płazów na drogach parków krajobrazowych województwa wielkopolskiego. Przegl. Przyr., 13, 3: 87-94.
112. Winiecki A., Grzybek J., Krupa A., Mielczarek S. 1997. Awifauna lęgowa doliny środkowej Warty – stan aktualny i kierunki zmian. Not. Orn. 38, 2: 87-120.
113. Winiecki A., Grzybek J., Krupa A., Mielczarek S. 1998. Wielkopolska – Dolina Środkowej Warty. In: Krogulec J. (Ed.). Ptaki łąk i mokradeł Polski (Stan populacji, zagrożenia i perspektywy ochrony). Fundacja IUCN Poland, Warszawa.

 

Edukacja

Współorganizowanie i prowadzenie szkoleń:
1. Szkolenia (wykłady, zajęcia terenowe) dla doradców i kandydatów na doradców rolnośrodowiskowych z terenu Wielkopolski, w zakresie przyrodniczych podstaw ochrony przyrody w działalności rolniczej, ze szczególnym uwzględnieniem trwałych użytków zielonych i programu rolnośrodowiskowego.
2. Prowadzenie szkolenia terenowego dla doradców rolnośrodowiskowych z województw Wielkopolskiego i Kujawsko-Pomorskiego w zakresie łąk i pastwisk w programie rolnośrodowiskowym na lata 2007-2013.
3. Prowadzenie wykładów w ramach szkolenia uzupełniającego ekspertów przyrodniczych na temat pakietu 4. i 5. programu rolnośrodowiskowego.
4. „Działania hodowlane zapewniające ochronę siedlisk przyrodniczych nieleśnych, zlokalizowanych wewnątrz kompleksów leśnych i na ich obrzeżach” – szkolenie dla pracowników nadleśnictw.
5. „Wspomaganie szkół w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego z zakresu przedmiotów przyrodniczych z wykorzystaniem potencjału i doświadczenia pracowników parków krajobrazowych”.
6. „Metody aktywnej edukacji ekologicznej w Wielkopolsce”.
7. „Przyrodnicze walory Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego i możliwości jego wykorzystania w edukacji szkolnej”.
8. „Edukacja dla Natury 2000”.
9. Współpraca przy realizacji i udział w filmie edukacyjnym „Natura 2000. Dolina Środkowej Warty”.
10. Wykłady, prelekcje, wycieczki, warsztaty terenowe itp. w ramach pracy Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Lądzie.
11. Prelekcje, wycieczki, warsztaty terenowe itp. w ramach zielonych szkół w Folwarku Konnym Hermanów.

Referaty na konferencjach i seminariach:
1. Badania i ochrona ptaków w Nadwarciańskim Parku Krajobrazowym. Sesja „Badania ornitologiczne i ochrona ptaków w dolinie Warty”. Dyrekcja Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego i Kolskie Towarzystwo Przyrodnicze.
2. Bioróżnorodność i jej ochrona w Nadwarciańskim Parku Krajobrazowym. Konferencja zarządów polskich parków krajobrazowych „Ochrona przyrody i bioróżnorodności w parkach krajobrazowych”. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, OEP w Chalinie.
3. Walory turystyczne Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego. Forum turystyki wiejskiej PYZDRY 2001, Pyzdry.
4. Badania ornitologiczne w Nadwarciańskim Parku Krajobrazowym. XIX spotkanie ornitologów Wielkopolski. Zakład Biologii i Ekologii Ptaków UAM, Poznań.
5. Możliwości wykorzystania mediów lokalnych w edukacji prośrodowiskowej na przykładzie Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego. Sesja szkoleniowa dla nauczycieli „Metody aktywnej edukacji przyrodniczej w Wielkopolsce”, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, OEP w Chalinie.
6. Ochrona przyrody w Polsce na przykładzie Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego. Sesja Polsko-Ukraińska „Ochrona przyrody w Polsce”, Związek Meliorantów Polskich, OEP w Lądzie.
7. Ośrodek Edukacji Przyrodniczej w Lądzie – oferta edukacyjna. Konferencja szkoleniowa „Wspomaganie szkół w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego z zakresu przedmiotów przyrodniczych z wykorzystaniem potencjału i doświadczenia pracowników parków krajobrazowych”. Kuratorium Oświaty w Poznaniu i Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, OEP Ląd.
8. Wybiórczość siedliskowa rybitwy białoskrzydłej Chlidonias leucopterus i rybitwy białowąsej Ch. hybridus w Nadwarciańskim Parku Krajobrazowym. Seminarium ornitologiczne, Zakład Biologii i Ekologii Ptaków UAM i Sekcja Ornitologiczna PTZool., Poznań.
9. Miejsce edukacji przyrodniczej w ochronie przyrody i środowiska Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego. Sesja szkoleniowa dla nauczycieli „Metody aktywnej edukacji przyrodniczej w Wielkopolsce”, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego OEP w Chalinie.
10. Instrukcja tworzenia szkolnych użytków ekologicznych i pomników przyrody. Sesja szkoleniowa dla nauczycieli „Metody aktywnej edukacji przyrodniczej w Wielkopolsce”, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, OEP w Chalinie.
11. Rola programu rolnośrodowiskowego w ochronie siedlisk przyrodniczych – doświadczenia praktyczne. Konferencja Klubu Przyrodników „Jak dbać o obszar Natura 2000 i o wody - w procesach planowania i na co dzień”. Ciążeń.

realizacje 2015 2020

© 2023 nature-expert.pl

projekt i realizacja: infoart.com.pl